:: Status biblioteki

STATUT Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Rozdział I
Przepisy ogólne.

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, zwana dalej Biblioteką, powstała w wyniku przekształcenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, przejęta przez Radę Miasta Leszna Uchwałą nr VI/66/99 z dnia 28.01.1999 r.
Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. Nr 72 poz. 406)
3. Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
4. Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 13, poz. 74 z poźn. zm.)
5. Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578)
6. Porozumienia Nr 2 z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego.
7. Niniejszego Statutu

§2.
1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Leszno.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury Miasta Leszna, prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna.
3. Biblioteka działa w formie samorządowej instytucji kultury.

§ 3.
1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Lesznie.
2. Terenem działania Biblioteki jest miasto Leszno i powiat leszczyński.

§ 4.
1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Leszna, a w części dotyczącej zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zarząd Powiatu Leszczyńskiego.

§5.
1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 6.
1. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki oraz pieczątki okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek herbu Miasta Leszna, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.


Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

§ 7.
1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i osiągnięć kultury.
2. Biblioteka prowadzi działalność naukową i wydawniczą.

§ 8.
Do szczegółowych zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o regionie.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
3. Organizowanie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, ludzi chorych i niepełnosprawnych.
4. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych : katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
5. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, opracowywanie materiałów bibliograficznych i informacyjnych o charakterze regionalnym.
6. Prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej dotyczącej przede wszystkim zbiorów własnych Biblioteki, jej funkcjonowania oraz potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
7. Badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników w mieście i powiecie, analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia placówek bibliotecznych oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji rozwiązań w tym zakresie.
8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
9. Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego w tym miasta i powiatu.
10. Udzielanie pomocy merytorycznej bibliotekom powiatu leszczyńskiego.
11. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu leszczyńskiego.
12. Popularyzacja zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa.

§ 9.
1. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta i powiatu leszczyńskiego.
§ 10.
1. Biblioteka może wykonywać inne zadania na podstawie odrębnie zawartych porozumień.Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 11.
1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki oraz odpowiada za całokształt jej działalności.

§ 12.
1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń działających w Bibliotece.
2. Warunki zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora określa Prezydent Miasta Leszna.
3. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
4. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.

§ 13.
1. Organem opiniodawczym i doradczym właściwym dla spraw związanych z działalnością Biblioteki jest Kolegium.
2. Kolegium tworzą kierownicy działów i główny księgowy.

§ 14.
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej związków zawodowych i stowarzyszeń.
§ 15.
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określa Regulamin Wynagradzania nadany przez dyrektora Biblioteki, z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.
§ 16.
Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 17.
1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi.
3. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

§ 18.
W skład Biblioteki wchodzą: Biblioteka główna zlokalizowana przy ul. Bolesława Chrobrego 3 oraz filie biblioteczne.

§ 19.
1. Biblioteka posiada następujące filie :
- Filia Biblioteczna Nr 1, ul. Żeromskiego 20,
- Filia Biblioteczna Nr 2, ul. Al. Jana Pawła II 14,
- Filia Biblioteczna Nr 3, ul. Al. Jana Pawła II 14,
- Filia Biblioteczna Nr 4, ul. 1 Maja 92,
- Filia Biblioteczna Nr 5, ul. B. Jeziorkowskiej 48,
- Filia Biblioteczna Nr 6, ul. Zamenhofa 49 a,
- Filia Biblioteczna Nr 7, ul. Armii Krajowej 15.

§ 20.
Biblioteka może tworzyć punkty biblioteczne.

§ 21.
Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, kluby, stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział IV
Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 22.
1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
a) dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez organizatora w formie dotacji:
- podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
- celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
b) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
c) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie. Zmiany w drodze zarządzenia zatwierdza Dyrektor.
4. Dyrektor corocznie w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przekłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Leszna.
5. Wartość majątku biblioteki odzwierciedla fundusz kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla biblioteki.
6. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz biblioteki.
7. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty od czytelników. Szczegółowe zasady odpłatności określają regulaminy i cenniki nadane przez Dyrektora Biblioteki.
8.Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z działalności gospodarczej.
9.Działalność gospodarcza Biblioteki może polegać na usługach reprograficznych i introligatorskich, prowadzeniu działalności wydawniczej oraz sprzedaży książek.
10.Wszystkie dochody finansowe uzyskane przez Bibliotekę przeznaczane są na cele statutowe.


§ 23
Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 24.
Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 25
Wszelkich zmian w statucie dokonuje się wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe