:: Przedmiot działania

Biblioteka jest główną biblioteką publiczną dla miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego; zapewniając obsługę biblioteczną mieszkańców służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu leszczyńskiego, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

 2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.

 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

 5. Tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych. Kształtowanie miejskiej i powiatowej sieci komputerowej.

 6. Koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie miasta i powiatu w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.

 7. Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.

 8. Organizowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.

 9. Badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek w mieście i powiecie oraz formułowanie
  przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie.

 10. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

 11. Prowadzenie działalności w zakresie wynajmu wideokaset, usług poligraficznych, introligatorskich, kolportażu książek i innej, w celu uzyskania dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z upowszechnianiem kultury.

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe