:: Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Leszna w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w § 12 ust. 1 statutu Biblioteki. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie, a także inne komórki organizacyjne, służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DYREKTOR

mgr Andrzej Kuźmiński,

KIEROWNIK DZIAŁU GROMADZENIA
I OPRACOWANIA ZBIORÓW

mgr Romana Olejnik,
starszy kustosz 

KIEROWNIK DZIAŁU UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

mgr Wioletta Grochowiak,
starszy kustosz

KIEROWNIK DZIAŁU
INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNEGO

mgr Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak,
starszy kustosz

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZEGO

mgr Małgorzata Bukowiecka

KIEROWNIK DZIAŁU METODYKI
I UPOWSZECHNIANIA 

mgr Krzysztof Taciak,
starszy kustosz

GŁÓWNA KSIĘGOWA 

Beata Szulc

KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI

Olga Purczyńska
Specjalista ds. Projektów Współfinansowanych

KIEROWNIK DZIAŁU WYDAWNICZEGO

Irena Walachowska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI RATUSZOWEJ

Kamila Kusz

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe