:: Statut biblioteki


STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie


Rozdział I
Przepisy ogólne.

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, zwana dalej Biblioteką, powstała w wyniku przekształcenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, przejęta przez Radę Miasta Leszna Uchwałą nr VI/66/99 z dnia 28.01.1999 r.

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. z 2012 r. Dz. U. Nr 72 poz. 406)
 3. Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 4. Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 13, poz. 74 z poźn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578)
 6. Porozumienia Nr 2 z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu leszczyńskiego.
 7. Niniejszego Statutu


§2.

 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Leszno.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury Miasta Leszna, prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna.
 3. Biblioteka działa w formie samorządowej instytucji kultury.


§ 3.

 1. Siedziba Biblioteki znajduje się w Lesznie.
 2. Terenem działania Biblioteki jest miasto Leszno i powiat leszczyński.


§ 4.

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Miasta Leszna, a w części dotyczącej zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zarząd Powiatu Leszczyńskiego. 


§5.

 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 6.

 1. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki oraz pieczątki okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek herbu Miasta Leszna, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

§ 7.

 1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i osiągnięć kultury.
 2. Biblioteka prowadzi działalność naukową i wydawniczą.


§ 8.

Do szczegółowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o regionie.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 3. Organizowanie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, ludzi chorych i niepełnosprawnych.
 4. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych : katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 5. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, opracowywanie materiałów bibliograficznych i informacyjnych o charakterze regionalnym.
 6. Prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej dotyczącej przede wszystkim zbiorów własnych Biblioteki, jej funkcjonowania oraz potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
 7. Badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników w mieście i powiecie, analizowanie stanu organizacji i rozmieszczenia placówek bibliotecznych oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji rozwiązań w tym zakresie.
 8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 9. Organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i czytelnictwa oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego w tym miasta i powiatu.
 10. Udzielanie pomocy merytorycznej bibliotekom powiatu leszczyńskiego.
 11. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu leszczyńskiego.
 12. Popularyzacja zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa.


§ 9.

 1. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta i powiatu leszczyńskiego.

§ 10.

 1. Biblioteka może wykonywać inne zadania na podstawie odrębnie zawartych porozumień.
Rozdział III
Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 11.

 1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki oraz odpowiada za całokształt jej działalności.


§ 12.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń działających w Bibliotece.
 2. Warunki zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora określa Prezydent Miasta Leszna.
 3. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
 4. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Leszna.


§ 13.

 1. Organem opiniodawczym i doradczym właściwym dla spraw związanych z działalnością Biblioteki jest Kolegium.
 2. Kolegium tworzą kierownicy działów i główny księgowy.

§ 14.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej związków zawodowych i stowarzyszeń.

§ 15.

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określa Regulamin Wynagradzania nadany przez dyrektora Biblioteki, z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

§ 16.

Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 17.

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
 2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi.
 3. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.


§ 18.

W skład Biblioteki wchodzą: Biblioteka główna zlokalizowana przy ul. Bolesława Chrobrego 3 oraz filie biblioteczne.

§ 19.

Biblioteka posiada następujące filie :

 • Filia Biblioteczna Nr 1, ul. Żeromskiego 20,
 • Filia Biblioteczna Nr 2, ul. Al. Jana Pawła II 14,
 • Filia Biblioteczna Nr 3, ul. Al. Jana Pawła II 14,
 • Filia Biblioteczna Nr 4, ul. 1 Maja 92,
 • Filia Biblioteczna Nr 5, ul. B. Jeziorkowskiej 48,
 • Filia Biblioteczna Nr 6, ul. Zamenhofa 49 a,
 • Filia Biblioteczna Nr 7, ul. Armii Krajowej 15.

§ 20.

Biblioteka może tworzyć punkty biblioteczne.

§ 21.

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, kluby, stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 22.

  • Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
   1. dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez organizatora w formie dotacji:
    1. podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
    2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
    3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
   2. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
   3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
  • Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie. Zmiany w drodze zarządzenia zatwierdza Dyrektor.
  • Dyrektor corocznie w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przekłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Leszna. 
  • Wartość majątku biblioteki odzwierciedla fundusz kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla biblioteki.
  • Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz biblioteki.
  • Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty od czytelników. Szczegółowe zasady odpłatności określają regulaminy i cenniki nadane przez Dyrektora Biblioteki.
  • Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z działalności gospodarczej.
  • Działalność gospodarcza Biblioteki może polegać na usługach reprograficznych i introligatorskich, prowadzeniu działalności wydawniczej oraz sprzedaży książek.
  • Wszystkie dochody finansowe uzyskane przez Bibliotekę przeznaczane są na cele statutowe.


§ 23

Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 24.

Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 25

Wszelkich zmian w statucie dokonuje się wyłącznie w trybie określonym dla jego nadania.

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe