:: Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Leszna w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa w § 12 ust. 1 statutu Biblioteki. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie, a także inne komórki organizacyjne, służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników. Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DYREKTOR

mgr Andrzej Kuźmiński,

KIEROWNIK DZIAŁU GROMADZENIA
I OPRACOWANIA ZBIORÓW

mgr Romana Olejnik,
starszy kustosz 

KIEROWNIK DZIAŁU UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

mgr Wioletta Grochowiak,
starszy kustosz

KIEROWNIK DZIAŁU
INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNEGO

mgr Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak,
starszy kustosz

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZEGO

mgr Małgorzata Bukowiecka

KIEROWNIK DZIAŁU METODYKI
I UPOWSZECHNIANIA 

mgr Krzysztof Taciak,
starszy kustosz

GŁÓWNA KSIĘGOWA 

Beata Szulc

KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI

Olga Purczyńska
Specjalista ds. Projektów Współfinansowanych

KIEROWNIK DZIAŁU WYDAWNICZEGO

Irena Walachowska

Ostatnia aktualizacja Biuletynu: 25/06/2003 8:35:45

realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe